دسته بندی: دسته‌بندی نشده

확실히 그녀의 죽음을 원할 필요

확실히 그녀의 죽음을 원할 필요가 없습니까?'Jasnah는 손가락으로 테이블을 drum다가 깨달았습니다. 재스 너는 대답했다. 음악은 예기치 않게 Parshendi 자신처럼 복잡 할 정도로 복잡했다. 기독교인들에게 예루살렘은 예수 그리스도가 죽어 매장 된 장소였습니다....
شماره چهارم نگين تهران منتشر شد

شماره چهارم نگين تهران منتشر شد

یکی را از علما پرسیدند که یکی با ماه روییست در خلوت نشسته و درها بسته و رقیبان خفته و نفس طالب و شهوت غالب چنان که عرب گوید التّمرُ یانعٌ وَ الناطورُ...
شماره چهارم نشريه طنز توپخونه منتشر شد

شماره چهارم نشريه طنز توپخونه منتشر شد

به وردپرس فارسی خوش آمدید.‌ این نخستین نوشته‌‌ی شماست. می‌توانید ویرایش یا پاکش کنید و پس از آن نوشتن را آغاز کنید!...
تهران شب از تو دور است مگه نه؟

تهران شب از تو دور است مگه نه؟

به وردپرس فارسی خوش آمدید.‌ این نخستین نوشته‌‌ی شماست. می‌توانید ویرایش یا پاکش کنید و پس از آن نوشتن را آغاز کنید!...
اينجا قلب تهران است!

اينجا قلب تهران است!

به وردپرس فارسی خوش آمدید.‌ این نخستین نوشته‌‌ی شماست. می‌توانید ویرایش یا پاکش کنید و پس از آن نوشتن را آغاز کنید!...
حضور خبرنگاران همشهري در هم‌انديشي منطقه 12 تهران

حضور خبرنگاران همشهري در هم‌انديشي منطقه 12 تهران

به وردپرس فارسی خوش آمدید.‌ این نخستین نوشته‌‌ی شماست. می‌توانید ویرایش یا پاکش کنید و پس از آن نوشتن را آغاز کنید!...
سياه و سفيد به شماره چهارم رسيد

سياه و سفيد به شماره چهارم رسيد

به وردپرس فارسی خوش آمدید.‌ این نخستین نوشته‌‌ی شماست. می‌توانید ویرایش یا پاکش کنید و پس از آن نوشتن را آغاز کنید!...
شماره 4 بلديه؛ راهنمايي مكتوب براي منطقه 12

شماره 4 بلديه؛ راهنمايي مكتوب براي منطقه 12

به وردپرس فارسی خوش آمدید.‌ این نخستین نوشته‌‌ی شماست. می‌توانید ویرایش یا پاکش کنید و پس از آن نوشتن را آغاز کنید!...