شماره چهارم نگين تهران منتشر شد

شماره چهارم نگين تهران منتشر شد

یکی را از علما پرسیدند که یکی با ماه روییست در خلوت نشسته و درها بسته و رقیبان خفته و نفس طالب و شهوت غالب چنان که عرب گوید التّمرُ یانعٌ وَ الناطورُ ...

확실히 그녀의 죽음을 원할 필요

یکی را از علما پرسیدند که یکی با ماه روییست در خلوت نشسته و درها بسته و رقیبان خفته و نفس طالب و شهوت غالب چنان که عرب گوید التّمرُ یانعٌ وَ الناطورُ غیرُ مانع. هیچ باشد که به قوت پرهیزگاری ازو به سلامت بماند؟ گفت اگر از مه رویان به سلامت بماند از بدگویان نماند

گلستان سعدي

دیدگاه ها

وردپرس 2
  • comment-avatar
    admin 3 سال

    متمنت

  • دیدگاه ها: 0